Jdi na obsah Jdi na menu
 


Barok

3. 9. 2011

 

Baroková literatúra
- 16.-18. storočie Taliansko a Španielsko
- špan. barroco – veľká perla nepravidelného tvaru
- 16. st.- kríza hodnotového systému
- riešenie – ofenzíva náboženského myslenia a cítenia – návrat márnotratného syna
- posledná vývojová etapa európskej kultúry, ktorej kultúrna syntéza stojí na kresťanskom univerzalizme – je teocentrická
- rekatolizácia – vznik inkvizície – Ignác z Loyoly – jezuitský rád
- faktory krízy hodnôt a myslenia: tridsaťročná vojna, náboženské rozbroje, Turci, živelné pohromy, epidémie
- pesimizmus a beznádej
- znaky baroka:

· hlavná myšlienka – vanitas vanitatum (márnosť nad márnosť) všetkého pominuteľného
· umelci sa obracali do večnosti, k nadpozemským hodnotám
· dekoratívnosť (ozdobnosť), pompéznosť (nádhera), patetickosť (nadnesenosť)
· snaží sa zapôsobiť na zmysly, ohúriť
· pozemský svet stráca pôvodný význam a zmysel, mení sa na znaky, symboly, snaží sa vyjadriť nevysloviteľné

- výtvarné umenie: Caravaggio, Bernini, Diego Velasquéz, Rembrandt
- hudobné umenie: Claudio Monteverdi – opera, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi
- protiklady – človek sa zmietal medzi dobrom a zlom, túžbou po večnom živote a strachom zo smrti, nádejou na vykúpenie a hrôzou z večného zatratenia
- dva rôzne štýly – vysoký, so zložitými štylistickými a jazykovými prostriedkami a nízky, ľudový
- žánre:

o poézia – duchovná poézia – spevníky a zborníky, zveršované príbehy, alegorické básne, výchovno-úvahová poézia, epos, duchovný epos
o próza – pedagogické spisy, učebnice, gramatiky, memoáre, cestopisy, denníky, obrany
o dráma – školské divadelné hry
 
Európska baroková literatúra
-typickým znakom je symbolika
Česká literatúra
-  Jan Amos Komenský (28.3.1592 Nivnice – 15.11.1670 Amsterdam)
- učiteľ, kazateľ Jednoty bratskej, rektor latinskej školy vo Fulneku; rektor gymnázia v Lešne (Poľsko), reformoval školstvo v Anglicku a Švédsku
- 1657 – Amsterdam – Zobrané spisy
- vypracoval systém pedagogiky ako vedy, zastával princíp demokratizmu
- prišiel s požiadavkou kolektívneho vyučovania a vyučovania v materinskom jazyku
- nábožensko-filozofické dielo – Labyrint světa a ráj srdce – alegorické a satirické dielo. Autor vidí svet ako mesto, labyrint. Prechádza ním s dvoma sprievodcami: Vězvěd Všudybud (úsilie poznať) a Mámení (pohodlie). Tí mu dali okuliare krivo – vidí pravdu, krivdu a nenávisť. Všíma si jednotlivé vedné odbory a ich príslušníkov (lekári, teológovia,...) – pozoruje hýrivý život vrchnosti. Navštevuje historikov, umelcov, filozofov a upozorňuje, že sláva je len dočasná. Dostáva sa do myšlienkového a spoločenského chaosu – hľadá východisko – nachádza ho vo svojom vnútri. V raji srdca nachádza Krista, pravý pokoj. V tomto diele podáva kritiku, analýzu spoločnosti.
- pedagogické spisy – DIDACTICA MAGNA (Veľká didaktika) – otázka výchovy a vzdelania, zaujíma sa o cieľ, podmienky a prostriedky výchovy. Všetci by mali mať právo študovať – právo na vzdelanie.
  - forma vyučovacej hodiny; do školskej organizácie zaviedol systém : materská, ľudová (základná, s vyučovaním v materskom jazyku), latinské školy, univerzity
- učebnica - Orbis pictus (Svet v obrazoch) – jazyková obrázková učebnica. Vďaka obrázkom sa latinčina učila ľahšie
- učebnica - Brána jazykov otvorená - učebnica latinčiny; rozdelil vety podľa vedných odborov (myšlienkové celky) – 1000 viet do 10 celkov; postup od konkrétneho k abstraktnému, od jednoduchého k zložitému, od blízkeho k vzdialenému...; princíp vekuprimeranosti, konkrétnosti, postupnosti, názornosti
- Informatorium školy mateřské – problematika predškolskej výchovy – určená rodičom, aby sa starali o zdravie svojich detí, deti si majú osvojiť pravidlá správania, čistotnosti atď. v ranom veku. „Deti neslobodno trestať školou.“
- jeho diela smerujú k vševede – pansofia
- poznaním a vzdelaním sa odstránia konflikty, udrží mier
Talianska literatúra
-  Torquato Tasso
- epos – Oslobodený Jeruzalem – o osudoch 1. križiackej výpravy; dve témy – svet zbraní, úzko spätý s teologickými predstavami a svet ľudských citov
Anglická literatúra
-  John Milton
- duchovný epos – Stratený raj – spracovaný biblický príbeh o stvorení sveta. Hlavná postava je Satan, ktorý proti Stvoriteľovi zosnuje plán pomsty tým, že zvedie Adama a Evu na hriech a tí musia opustiť raj. Vykresľuje nádhery neba, krásy raja a temnoty pekla
- duchovný epos – Raj znovu nájdený – Milton pokračuje v biblickom námete pokúšania Krista na púšti
Španielska literatúra
-  Luis de Góngora
- gongorizmus – poézia s priveľmi zložitou obraznosťou, symbolikou, učenosťou a komplikovaným štýlom
Nemecká literatúra
-  Hans Christoffel von Grimmelshausen
Dobrodružný Simplicius Simplicissmus
 
· Baroková kultúra na Slovensku  /1650-1780/
· Protihabsburské povstania
· Reformácia, protireformácia
· 1670-Vešeléniho sprisahanie- Bratislavské súdy: protestanti odsúdení na galeje -exulantská literatúra
· 1635 Trnavská univerzita
  -Peter Pazmáň, protiref. ideológia:

- šíriť kat. náboženstvo v Uhorsku
- pokúsiť sa utíšiť bojový národ
- povzniesť dôstojnosť uhorského národa

· počas panovania Márie Terézie bola presunutá do Budína 
·  fakulty: teologická, právnická, filozofická, lekárska
 
· 1606 Evanjelické lýceum, Ev. kolégium v Prešove
· lit. jazyky: latinčina, nemčina - exulantská, čeština a slovakizovaná čeština
· tlačiareň-Levoča/1. slovenská kniha /,Žilina, Skalica, Bratislava, Trnava
 
Slovenská baroková poézia
 
· Katolícka duchovná poézia
-spevníky 1655 Benedikt Szöllösi - Cantus catholici - Písne katolické latinské a slovenské, nové i starodávne
-latin. úvod, hlási sa k cyrilo-metodskému odkazu, sústreďuje sa na barokové motívy: smrť, zánik, Boží trest

- Svetská baroková poézia
-rukopisné spevníky a zborníky /autori hlavne kňazi/rôznojazyčné texty
-Spevník Dionýza Kubíka
-Zborník Jána Lányho
   -Mikulášsky zborník
 
· Ján Sekáč-1800-Láskavé karhání smíšnopochabných mravuv /zveršované príbehy/
· ľúbostná báseň
-Š. F. Selecký - Obraz panej krásnej perem malovaný
-rozsiahla skladba písaná kultivovaným jazykom
-alegorická báseň ospevujúca Trnavskú univerzitu
 
· Didakticko-reflexívna poézia
-výchovno-úvahová poézia, poučuje, zabáva, ale núti aj k zamysleniu, autori preslávili ľudové príslovia, podávali návody ako sa zachovať v určitých životných situáciách, zamýšľa sa nad spoločenským poriadkom a morálkou spoločnosti
 
· Peter Benický
-zb. básní Magyar rithmusok
-zb. Slovenské verše
-cyklus 217 didaktických básní, dôkaz o medziobdobí medzi renesanciou a barokom- 
  manierizmus
-obsahuje 6,7,12 slabičné verše, združený rým, západoslov. nárečie, kritika morálky a života uhorskej spoločnosti/najmä šľachty/, využíva ľudovú, hovorovú reč
-Komu sa nelení tomu sa zelení, Bez práce niesu koláče, Nie je všetko zlato, čo sa blyští
  -otvorene sa zastáva nižšej spoločenskej vrstvy.
 
· Hugolín Gavlovič
-Valaská škola mravúv stodola

- 2 témy:1.vzťah jednotlivca k Bohu.2.postoj k ľuďom a svetu, chce priviesť ľudí k cnostnému životu, problém alkoholizmu, obdiv a oslava chudobného človeka, vyjadruje nenávisť k vojnám, miluje vlasť

Slovenská baroková próza
· Memoárová a cestopisná literatúra
· Štefan Pilárik st. - Sors Pilarikiana - Los Pilárika Štefana
epicko-reflexívna báseň, ale charakter diela je viac prozaický, hovorí o zajatí
  Turkami
· Tobiáš Masník, odsúdený na galeje, ušiel aj s Jánom Simonidesom do Nemecka, v tvorbe čerpal z časov prenasledovania a úteku
Vezení a vyslobození kneze Tobiáše Masniciusa
· Ján Simonides- Väznenie, vyslobodenie a putovanie, prvky cestopisu a dobrodružného rozprávania
· Ján Rezik- Prešovská jatka, zachytáva obraz popravy
je spoluautorom diela Gymnaziologia - pokus o dejiny slov. evan.gymnázií
· literatúra písaná v zahraničí: exulanska literatúra
· Samuel Hruškovič- Vita Samuelis Hruscowitz, lat. autobiogr. próza
· Daniel Krman- Cestovný denník.
  Opisuje cestu Krmana za švédskym kráľom so žiadosťou o finančnú podporu Prešovského kolégia
· Dobrodružná próza: časť autobiografickej prózy prechádza do žánru dobrodružnej lit.
· Móric August Beňovský - Pamäti a cesty grófa Mórica A. Beňovského
Vyšla  v angličtine, nemčine, francúzštine
Opisuje zajatie  na Sibíri a Kamčatke, plavbu na Madagaskar, kde ho domorodci prehlásili za kráľa
· V umeleckej próze sa vyvíjala zábavná próza- bájky, anekdoty, facílie/krátke žartovné rozprávanie
 
Vedecká a popularizačná literatúra
-  Matej Bel (1684 Očová – 1749 Bratislava)
- polyhistor, pedagóg, evanjelický kazateľ, jazykovedec, organizátor vedecko-vlastivedného výskumu
- univerzita v Halle – teológia a filozofia
- 1708 – gymnázium v Banskej Bystrici
- 1714 – rektor na Evanjelickom lýceu v Bratislave
- vydal učebnicu nemčiny, maďarčiny, upravil latinskú gramatiku
- vydával noviny – Nova Posoniensia – Bratislavské noviny – správy zo sveta
- 1735 – encyklopedické dielo Historicko-zemepisný poznatok o novom Uhorsku – Notitia Hungariae – vyšli prvé 4 zväzky. Všeobecná časť – prírodovedné, geografické vedomosti o uhorských stoliciach; špeciálna časť – kaštiele, mestá, mapy stolíc kreslil kartograf Samuel Mikovíny
- navrhol založiť učenú uhorskú spoločnosť – zbierať pramene a poznatky o vlastivednom výskume
- člen vedeckých skupín v Londýne, Olomouci, Berlíne atď.
- po smrti dostal titul Veľká ozdoba Uhorska (Magnum Decus Hungariae)
- obhajca práv národa – hlásil sa k slovenskému pôvodu
- napísal úvod k Doležalovej gramatike – Gramatika slovensko-česká – spisovný jazyk sa môže vyvíjať iba kultivovaním jazyka v kultúre a spoločenskom živote
-  Alexander Máčay
  - zbierka kázní – Chleby prvotín – latinský úvod – obrana Slovákov
-  Daniel Sinapius – Horčička
- zbierka prísloví – Nový trh latinsko-slovenský – v úvode obrana slovenského národa (latinský)
-  Ján Baltazár Magin
- apológia = obrana – Ostne... alebo Obrana – prvá politicky osnovaná po latinsky napísaná tlačou vydaná obrana Slovákov. Polemizuje s profesorom právnickej fakulty Trnavskej univerzity Michalom Benčíkom a obhajuje autochtónnosť – pôvodnosť a rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku; zdôrazňuje práva Trenčína, význam cyrilo-metodskej tradície
-  Adam František Kollár
  - historik, právnik
  - riaditeľ Viedenskej cisárskej knižnice
  - osobný poradca Márie Terézie (školstvo)
  - jeden z autorov školskej reformy Ratio educationis – povinná školská dochádzka
- O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci – dotkol sa privilégií šľachty a kléru, kritizoval ich postavenie, vyslovil sa za ich zdanenie. Spis cenzurovaný – na listine zakázaných kníh

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář